Οι όροι συμμετοχής

1. αντικείμενο των όρων συμμετοχής και των όρων του διοργανωτή

[1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η περιγραφή και η διαδικασία του αντίστοιχου παιχνιδιού πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αντίστοιχης κλήρωσης στη σελίδα του ισχυρού στο Facebook και στο Instagram.

[2] Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι ο μεταφορέας (στο εξής “διοργανωτής” ή “εμείς”) – Βουρβαχη 18, 11743 Νεος Κοσμος Αθηνα , τηλέφωνο: +30 6973514235 , e-mail: info@strongant.gr Το Facebook/Instagram δεν είναι ο διοργανωτής του διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Το Facebook/Instagram δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί ή διοργανώνει διαγωνισμούς.

[3] Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, θεωρείται ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2. συμμετοχή

[1] Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το έντυπο συμμετοχής, διαμένουν στην ΕΕ και είναι ηλικίας 18 ετών και άνω. Αποκλείονται οι υπάλληλοι του Διοργανωτή, τα εξαρτώμενα μέλη τους (σύζυγος, παιδιά, γονείς, αδέλφια), οι σύλλογοι του διαγωνισμού και τα “ρομπότ”, δηλαδή οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή με παραποιημένα προσωπικά δεδομένα ή με προσωπικά δεδομένα τρίτων.

[2] Κάθε άτομο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μόνο μία φορά.

[3] Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν εξαρτάται από την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

[4] Η συμμετοχή είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση της εγγραφής στον διαγωνισμό και της παροχής ορθών στοιχείων από τον συμμετέχοντα, καθώς και της δήλωσης συγκατάθεσης για τη χρήση των δεδομένων του για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Μπορείτε να εγγραφείτε στη σελίδα Facebook/Instagram του Strongant.

[5] Η συμμετοχή είναι δυνατή από το _______ έως το ______.

[6] Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του διοργανωτή, αν και η εγγραφή δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

3. Κέρδη και κοινοποίηση κερδών

[1] Ο νικητής θα κληρωθεί με κλήρωση. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το βραβείο του μέσω του Facebook/Instagram Messenger εντός 1 εβδομάδας από τη λήξη του διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν υποχρεούται να παράσχει σωστά στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. εάν καταχωρηθούν εσφαλμένα στοιχεία), ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια της διεύθυνσης που παρέχει.

[2] Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώσει την παραλαβή της ειδοποίησης για το βραβείο και την αποδοχή του βραβείου εντός δύο εβδομάδων, στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνισμού info@strongant.gr ή στο Facebook/Instagram Messenger. Εάν δεν λάβουμε ένα αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον νικητή εντός της καθορισμένης περιόδου ή εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον νικητή μέσω του λογαριασμού του, η διεκδίκηση του βραβείου θα λήξει. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούμαστε να προβούμε σε αντικατάσταση της παράδοσης. Ο νικητής θα ενημερωθεί άμεσα για την ανάγκη επιβεβαίωσης στην ειδοποίηση για το βραβείο.

[3] Δεν είναι δυνατή η πληρωμή με μετρητά, παραστατικά, ανταλλαγή ή μεταβίβαση σε άλλα πρόσωπα.

[4] Το βραβείο θα παραδοθεί στον νικητή εντός της ΕΕ χωρίς έξοδα αποστολής. Ο πάροχος υπηρεσιών παράδοσης θα καθορίζεται από τον πελάτη.

4 Επιλεξιμότητα

[1] Οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής μας δίνει το δικαίωμα να αποκλείσουμε τον εν λόγω συμμετέχοντα από τη συμμετοχή. Αυτό ισχύει ιδίως εάν ο συμμετέχων παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο iSv. Το σημείο 2 είναι.

[2] Εάν ο συμμετέχων που αποκλείστηκε είναι τυχαίος νικητής, το έπαθλο μπορεί να καταπέσει στη συνέχεια.

5. πρόωρη καταγγελία και τροποποίηση

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τον διαγωνισμό πρόωρα, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή για σοβαρό λόγο, ακόμη και χωρίς την τήρηση των προθεσμιών, ή να αλλάξουμε τη διαδικασία του, ιδίως εάν αυτό δεν είναι δυνατό για τεχνικούς ή νομικούς λόγους.

6 Προστασία δεδομένων

[1] Ο διοργανωτής είναι ο υπεύθυνος φορέας για όλα τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του διαγωνισμού ή στο βαθμό που ο συμμετέχων έχει συναινέσει στην αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εάν δεν δώσετε ξεχωριστά τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό. Η νομική βάση για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του κανονισμού ΕΕ-DSGVO. Εάν έχετε επίσης δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΕ-ΔΤΚ.

[2] Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί γι’ αυτόν και τη διαγραφή ή τη διόρθωση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Για το σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες πρέπει να επικοινωνήσουν με: Stolzenauerstraße 34

28207 Νεος Κοσμος- e-mail: info@strongant.gr Ο συμμετέχων έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για το μέλλον, το δικαίωμα να ζητήσει τη διαβίβαση των δεδομένων του και το δικαίωμα να καταγγείλει σε εποπτική αρχή.

[3] Εφόσον η χρήση των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού ΕΕ-DSGVO, ο συμμετέχων έχει δικαίωμα αντίρρησης.

[4] Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα διαγραφούν στο τέλος του διαγωνισμού. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων που έχουν εγγραφεί για το ενημερωτικό δελτίο θα συμπεριληφθούν στη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων του strongant.eu και θα χρησιμοποιηθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία εκεί.

[5] Κατά τα λοιπά, ισχύει αναλόγως η πολιτική απορρήτου μας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://strongant.gr/datenschutzerklaerung.